פורסמו הנהלים לקראת שנת הלימודים התשפ"ב. להלן נביא את הדגשים העיקריים מתוך נהלי הרישוי ואת החידושים המרכזיים בעניין.

מועדים – לנוכח מגיפת הקורונה האריך משרד החינוך את המועדים להגשת בקשות רישוי והכרה למוסדות חדשים וקיימים עד ליום 8.4.21. 

דרישת ההכרה – חוק הפיקוח על בתי ספר מחייב כל מסגרת חינוכית המעניקה חינוך שיטתי לאחוז ברישיון בלבד שלומדים בה למעלה מ-10 ילדים. מספר ילדים נמוך מכך אינו מצריך הגשת בקשה לרישוי והכרה. נהלי הרישוי לשנה"ל תשפ"ב קושרים בין הרישיון להכרה באופן מהותי. כך, נקבע בנהלים כי ככל שמוסד זוכה לרישיון אך אינו זוכה להכרה, לא יוכל לקלוט ילדים לשורותיו. שכן, ככל שהורים יבחרו לשלוח למוסד זה ילדים הם יימצאו מפרים את חובתם החוקית לפי חוק לימוד חובה. לנוכח האמור, מומלץ לכל מי שמבקש להקים מסגרת חינוכית חדשה לוודא שעמדת הרשות המקומית ביחס להקמת המסגרת הינה חיובית ושהוא אינו מתחרה עם מוסד קיים, עניין העשוי לשלול את מתן ההכרה למוסד החדש.

בטיחות – במסגרת הגשת הבקשה לרישיון נדרש להגיש טופס התאמת תשתית חתום על ידי יועץ בטיחות מוסמך למוסדות חינוך. חשוב להקפיד כי לדוח התאמת התשתית יצורפו אישורי חובה המפורטים בנהלים. לראשונה, קובעים הנהלים שככל שיימצאו ליקויי בטיחות בקדימות 0 או 1 יצדיק הדבר שלילת רישיון באופן מידי.

המבנה –  בתחום זה נוספה דרישה להציג נסח טאבו המעיד כי המשכיר הוא בעל הנכס, במקרה בו הנכס מושכר. וזאת, כמובן לצד חוזה השכירות. ככל שהחוזה מוארך בהתאם לאופציה, יש לצרף הסכם המעיד על מימוש האופציה בחוזה.

חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות במוסדו חינוך קיים), תשע"א-2011 – בנהלי הרישוי החדשים מצוין כי החל משנת הלימודים התש"פ החל משרד החינוך לאכוף את דרישות החוק. לפיו, חובה על בעלות על מוסד חינוך להנגיש את מוסדות החינוך שהן מפעילות עד ליום 1.5.19 באמצעות בניית פיר מעלית בבניין המרכזי של מוסד החינוך, דרך נגישה כמפורט בתקנות ושני תאי שירותים נגישים.

שיתוף פעולה עם עובדי המשרד החינוך – לנוכח מקרי עבר בהם נציגי בעלות סירבו לשתף פעולה עם נציגי אגף בקרה ואכיפה של משרד החינוך, נקבע בנהלים כי חובה על בעלות המגישה בקשה לרישיון לאשר כניסת עובדי משרד החינוך למוסד החינוך וזאת גם ככל שהבעלות עדיין לא מחזיקה ברישיון.

משרדנו מעניק ליווי וייעוץ בכל הנוגע להגשת בקשות רישוי והכרה וכן בעל ניסיון עשיר בייצוג בוועדות ערר הפועלות לפי חוק פיקוח על בתי ספר. בנוסף, למשרדנו ר ניסיון עשיר בהגשת עתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזי נגד צווי סגירה. הנכם מוזמנים לפנות ולהתייעץ.