סיפורי הצלחה

מוסדות חינוך

        בית המשפט העליון קבע כי למוסד חינוכי פרטי (מוכר שאינו רשמי) יש שיקול דעת בהרחקת תלמידים

פסק דין בו ייצגה עו"ד טישלר את בית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה בעתירה שהוגשה נגדו בגין הרחקת תלמיד. לטענת בית הספר, התלמיד סיכן בהתנהגותו את עצמו ואת סביבתו ולכן החליט להרחיקו לצמיתות. העותרים, הוריו של הקטין, טענו כי בית הספר מחויב לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בקשר עם טיפול בבעיות אלימות. לפי הוראות החוזר נדרשים מספר שלבים כתנאי להרחקתו של תלמד, לרבות כינוס ועדה בינמקצועית מטעם משרד החינוך והרשות המקומית וההליך לא בוצע כנדרש. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת בית הספר לפיה בית ספר מוכר שאינו רשמי אינו מחויב לפעול בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל היות שהוא אוחז באוטונומיה מסוימת בכל הקשור לקבלת תלמידים ולהרחקתם. ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נדחה וכך גם בקשה לדיון נוסף.

עעמ 8769/14 ‏ ‏ פלוני נ' בית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה

דנמ 1123/15 ‏ ‏ פלוני נ' בית ספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה

פסיקתו של בית המשפט העליון חייבה את משרד החינוך לתקצב בנייה של אגף נוסף בבית הספר על מנת שבית הספר יוכל ליישם את רפורמת "עוז לתמורה" הדורשת שעות פרטניות ושעות שהייה

עתירה לבג"צ בשם עמותת בית חב"ד חנה ו-40 ממורות בית הספר נגד שר החינוך וארגון המורים העל יסודיים נגד יישום רפורמת "עוז לתמורה". בעתירה נטען כי יישום הרפורמה צפוי ליצור בעיות במישורים רבים, אשר משרד החינוך וארגון המורים העל יסודיים, טרם מצאו פתרונות עבורם. בין היתר, השעות הפרטניות הרבות שהוספו למורים ברפורמה דורשים כיתות לימוד נוספות אשר אין בנמצא. כתוצאה מהגשת העתירה, זכה בית הספר להשתתפות משרד החינוך בהרחבת בית הספר על מנת ליתן מענה למרחבי הלימוד הנוספים הנדרשים לצורך יישום הרפורמה.

בג"צ 621/15 עמותת בית ספר על יסודי לבנות בית חנה חב"ד ירושלים ואח' נ' שר החינוך

העמותה זכתה בתקצוב רטרואקטיבי עבור הפעלת גן ילדים בעקבות הגשת תביעה נ' רשות מקומית

במסגרת תביעה זו דרשה הבעלות לקבל לידיה תקציב עבור גן ילדים שפעל בשנת לימודים קודמת ואשר התקציב בגינו עבר לרשות המקומית, לטענתה, שלא כדין. התקציב לא הועבר לבעלות לנוכח סירובה של הרשות לפעול לרישום ילדים כנדרש וכן על רקע העובדה שמשרד החינוך קיבל את ההחלטה להכיר בגן ולתקצב אותו במועד מאוחר. לאחר הגשת התביעה, נחתם הסכם פשרה במסגרתו העבירה הרשות את הכספים שעברו לידה בגין הפעלת הגן ומשרד החינוך העביר את החלק שהוקפא אצלו.

ת"א 52243-12-17 מעוני שרה בע"מ נ' עיריית טייבה

העמותה שהפעילה גן ילדים ומעון זכתה בהנחה משמעותית וקבועה בארנונה בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה נגד הרשות המקומית


הבעלות במקרה זה הפעילה גן ילדים לצד פעוטון באותו מבנה עם דלת מפרידה ביניהם. מנהל הארנונה סיווג את השטח כיחידה אחת והחליט כי על הבעלות לשלם ארנונה על כל המתחם בתעריף של עסק רגיל. בערר שהוגש לוועדת הארנונה התבקשה חלוקת הנכס לשניים באופן שיינתן לגן פטור מארנונה בהתאם לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה. ועדת ערר סירבה לבקשה. במסגרת ערעור מנהלי שהוגש על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, הושגה פשרה לפיה יחולק הנכס לשניים תוך שהגן יסווג ככיתת לימוד המזכה בהנחה משמעותית בארנונה. כמו כן, הסיווג בוצע באופן רטרואקטיבי מיום הגשת הבקשה הראשונה לשינוי הסיווג באופן שזיכה את הבעלות בהחזר כספי.

עמ"נ 7263-11-19 יריב אביב בית בטבע בע"מ נ' מנהל הארנונה מועצה אזורית דרום השרון

                        בית ספר דמוקרטי חדש זכה ברישיון משרד החינוך בעקבות ערר שהגיש משרדנו

בית ספר דמוקרטי-יער הפועל זו השנה השנייה ללא רישיון הגיש בקשת רישוי חדשה ונדחה בטענה כי הבקשה הוגשה באיחור, הלמידה היא רב גילאית בניגוד לנהלי המשרד ומספר הילדים לא עונה על דרישת הסף של נהלי הרישוי. בערר שהגיש משרדנו טענו לנסיבות ייחודיות אשר גרמו להגשה המאוחרת, כמו כן, הצבענו על כך שבית ספר מעניק מענה חינוכי ייחודי שלא ניתן באזור כולו ויש לבית הספר ביקוש רב. בנוסף, הפנינו לנוהל המתייחס לבתי ספר דמוקרטיים ומאפשר רב גילאיות, נוהל שלא מצא ביטוי בנהלי הרישוי של המשרד. וועדת הערר קבעה כבר במועד הדיון כי הערר מתקבל ובקשת הרישוי נותבה מחדש למתן רישיון. 

ערר 83/22  בית הספר הדמוקרטי עולם ומלואו בע"מ נ' משרד החינוך

            בית ספר חב"ד על יסודי לבנות בבית שמש זכה ברישיון משרד החינוך בעקבות ערר שהגשנו

בבית שמש פעל מזה שנים בית ספר יסודי לבנות חב"ד עד כיתה ח' והחל מכיתה ט' יצאו הבנות את העיר מדי יום על מנת ללמוד במוסדות חינוך. הרשות המקומית הקצתה לעמותה מבנה לצורך הקמת בית ספר חדש אולם ברגע האחרון שינתה את ההקצאה והעמותה נאלצה להגיש בקשת רישוי חריגה. בקשת הרישוי נדחתה בטענה כי הוגשה באיחור ללא מסמכי הסף הנחוצים בהתאם לנהלי הרישוי וכי מספר התלמידים קטן ואינו מצדיק הקמת בית ספר (כיתה אחת בלבד). בערר טענו כי היה סיכום מוקדם של יו"ר העמותה מול מנהל אגף רישוי במשרד החינוך ולפיו מאחר ומדובר שקיים בית ספר מזין למוסד החדש, אין צורך במספר תלמידים המאכלס שתי כיתות. בנוסף, הצבענו על כך כי הרשות המקומית נתנה הבטחה מנהלית מפורשת להקצאת המבנה. בעקבות הגשת הערר, נותבה בקשת הרישוי וניתן רישיון למוסד.

ערר 116/22  "ופרצת" עמותת מוסדות חב"ד ליובאוויטש נ' משרד החינוך

בעקבות הגשת העתירה הושבו לעמותה 10 רישיונות להפעלת גני ילדים שבוטלו על ידי משרד החינוך

העמותה הפעילה גנים עירוניים במשך שנים לשביעות רצון העירייה ומשרד החינוך. בעיצומה של שנת הלימודים קיבלה העמותה הודעה על כך כי רישיונותיה להפעלת 10 גני ילדים בוטלו בעקבות העברת הגנים לידי עמותה אחרת. בעתירה טענו כי לא התקיימו התנאים להעברת הבעלות וכי הליך ביטול הרישיון התבצע בניגוד להוראות הדין הרלוונטי. בעקבות הגשת העתירה ולנוכח המלצת בית המשפט נחתם בין הצדדים הסכם פשרה והעמותה זכתה לקבל חזרה את רישיונותיה להפעלת גני ילדים וכן את התקצוב עבורם.

עתירה 24707-01-21 עמותת "נתיבי אחיעזר" נ' עיריית ירושלים ומשרד החינוך  

בעקבות הגשת ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר העמותה זכתה ברישיון רטרואקטיבי ובתקצוב בסך כ-600,000 ש"ח  

בעקבות נוהל חדש של רשות הכבאות, עמותה המפעילה מוסדות חינוך ובהם פנימיה, נדרשה להתקין במבנה הפנימיה מערכות כיבוי אש. עד לסיום ההתקנה נאסר השימוש במבנה הפנימיה. למרות שהעמותה פעלה באופן מיידי להשלמת ההתקנה ולמרות שהפעילות החינוכית עצמה המשיכה כרגיל, משרד החינוך הוציא למוסד כולו צו סגירה.

בעקבות הגשת ערר בוטל צו הסגירה, אולם הרישיון ניתן בתחולה מאוחר במועד בו הסתיימה התקנת מערכות כיבוי האש, כך שעבור מספר חודשים נשלל התקצוב של העמותה, ללא התייחסות לפעילות החינוכית שהמשיכה במהלך אותם חודשים.

בערעור מנהלי שהגישה העמותה באמצעות משרדנו הועלו מספר טענות כנגד ההחלטה. הפעילות העיקרית של המוסד היא ניהול בית ספר, שלצידו מתקיימת פנימיה. משרדנו טען כי לא סביר להתייחס לשתי הפעילויות כמקשה אחת, כאשר הליקוי נמצא אך ורק במבנה הפנימיה, ואילו הלימודים נמשכו כרגיל. עוד נטען כי יש לתת משקל לכך שכל ההליך ותיקון הליקוי היה כתוצאה משינוי מדיניות של רשות הכבאות, ושלא ניתנה לעמותה תקופת ביניים להתאים את המבנה לדרישות החדשות.

לאחר הגשת ערעור מנהלי על ההחלטה, משרד החינוך ביטל את ההחלטה ונתן לעמותה רישיון רטרואקטיבי לכל שנת הלימודים, מה שאיפשר לעמותה לקבל את התקציב המלא עבור אותה תקופה בסך כ-600,000 ₪.

עמ"נ 49335-05-23 מוסדות חסידי בעלזא בני ברק נ' משרד החינוך

ועדת הערר הורתה להעניק לעמותה 12 רישיונות רטרואקטיביים לגני ילדים שבבעלותה בעקבות הגשת הערר על ידי משרדנו 

עמותה המפעילה 12 גנים לכ- 400 ילדים, ביקשה לחדש את הרישיונות להפעלתם. ביקורת עומק שנערכה בעמותה קבעה כי לעמותה חובות כלפי עובדיה בסך מאות אלפי שקלים. במסגרת הליך הביקור העמותה פעלה לתשלום כל החובות אולם לא סיימה את תשלום החובות. בקשות לחידוש רישיון נדחו בטענה שהעמותה לא עמדה בדרישות הביקורת.

בערר שהגישה העמותה נטען כי למרות שהעמותה לא שילמה את כל החובות, העמותה הוכיחה שפעלה לתשלום רוב החובות והתחייבה לסיים את תשלום החובות במסגרת זמנים קבועה. עוד נטען כי אי חידוש הרישיון מונע קבל תקציבים כך שנוצר מצב של גרעון בתקציב העמותה וקושי בתשלום החובות.

עוד נטען כי יש לתת משקל נכבד לכך שלכ-400 תלמידים אין חלופה חינוכית אחרת.

בעקבת הערר שהוגש קיבלה העמותה את הרישיונות המבוקשים.

ערר 96/22 עמותת אלצלאח ואלצלאח נ' משרד החינוך

מוסד חינוכי? אנחנו פה בשבילכם!

עובדי הוראה

בעקבות בקשה לצו מניעה שהגיש משרדנו המעסיק התחייב לשלם למנהלת בית הספר סכום פיצוי משמעותי ככל שלא תמצא עבודה חלופית ומשרד החנוך סיפק לעובדת מכתב המלצה שסייע לה לזכות במכרז למשרת ניהול אחרת

בקשה לצו מניעה שהוגשה בעניינה של מנהלת בית ספר נגד הנתבעת, בעלות המפעילה בית ספר על יסודי, נגד פיטוריה של מנהלת בסיום שנת השבתון שלה. בתביעה נטען, בין היתר, כי זכותו של מנהל לשוב לעבודתו בסיום שנת שבתון מעוגנת בדין ולפיכך ההחלטה על סיום העסקתה של המנהלת פסולה ויש להורות על השבתה לעבודתה. בסיום הדיון בבקשה לצו מניעה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה העירייה, משרד החינוך ובית הספר ימסרו מכתב המלצה למנהלת וככל שלא תצליח למצוא משרה אחרת לקראת פתיחת שנת הלימודים, ישולם לה פיצוי הוגן עבור פיטוריה.

סע"ש 34926-06-19 פלונית נ' אמונה עיריית ירושלים ומשרד החינוך

בעקבות בקשה לצו מניעה שהגיש משרדנו אושר לעובדת הוראה חל"ת רטרואקטיבי ונשמר היקף משרתה

עניינה של התביעה בעובדת הוראה אשר ביקשה להפחית את משרתה אולם לא ביקשה חל"ת על חלקיות המשרה עליה ויתרה באופן זמני. זאת, בתום לב ומחוסר היכרות עם הכללים הרלוונטיים. עקב כך, לא נשמרה לתובעת זכותה לעבוד בהיקף משרתה הקבוע והיא נאלצה להמשיך ולעבוד בהיקף משרה נמוך גם בשנת הלימודים העוקבת. בבקשה שהוגשה לבית הדין לעבודה הוסבר כי לאגף כח אדם בהוראה נתונה הסמכות להעניק לעובדי הוראה אישור יציאה לחופשה ללא תשלום גם באופן רטרואקטיבי. כתוצאה מהגשת התביעה הסכים משרד החינוך להעניק לעובדת את האישור והיא שבה לעבוד בהיקף משרה מלא.

סע"ש 13599-01-17 רונית גל נ' משרד החינוך

עובד הוראה שפוטר שלא כדין על רקע פגיעה בשוויון הזדמנויות הוחזר לעבודתו בעקבות תביעה שהגשנו

בסיום שנת לימודים מוצלחת הודיעה מפקחת לתובע, גנן מסור ומקצועי כי לא ישובץ במשרתו בשנת הלימודים הבאה בשל בעיות מקצועיות. עם זאת, המליצה לו לבדוק אם יוכל להשתבץ במחוזות אחרים במשרד אשר ישמחו לקבלו לעבודה. עוד הבהירה המפקחת כי העובדה שהינו גנן גבר בתוך קבוצה של עשרות גננות בפיקוחה עשויה להעיב על אפשרות השתלבותו. בתביעה נטען כי לנוכח אמירות המפקחת, ברור כי פיטוריו בוצעו משיקולים זרים ועל רקע מינו. לאחר הגשת התביעה חזר בו המשרד מהפיטורים.

סע"ש 29339-08-16 זלוף נ' משרד החינוך

עובדי הוראה? דברו איתנו!

השכלה גבוהה

בית הדין לעבודה הורה על בחינה חוזרת של בקשת התובעת להכרה בתוארה השלישי מחו"ל כשקול לתואר שלישי בישראל

פסק דין שעניינו בהחלטת הגף להערכת תארים מחו"ל לסרב לבקשת שקילות של תואר שלישי מחו"ל. דובר בבוגרת מסלול תואר שלישי באונ' מוכרת בחו"ל, אשר סיימה בהצטיינות את לימודיה. התביעה הוגשה נגד הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל אשר סירב החליט כי תוארה אינו שקול לתואר ישראלי על סמך חוות דעת מומחים מטעמו. בתביעה, נתקפה החלטת הגף מטעמים שונים הנשענים, בין היתר, על כללי הגף עצמו.
בית הדין האזורי בנצרת קיבל את מרבית טענות התביעה ופסק כי התובעת זכאית להיבחן בפני מומחה שלישי נוסף. כמו כן, פסק למדינה הוצאות משפט בסך 5,000 ₪. תוך כך, ביקר את הליך בחינת ההשגות בגף וקבע כי כל השגה צריכה להיבדק על ידי שני המומחים שישבו בוועדה, בניגוד לאופן בו פעל הגף מזה שנים. כמו כן, קבע כי טוב יעשה הגף אם ימנה מומחה שלישי שיבדוק את ההשגות המוגשות לגף חרף האילוצים התקציביים הכרוכים בכך. בתום ההליך המשפטי עברה התובעת ראיון נוסף בפני מומחים מטעם הגף וזכתה לאישור שקילות לתואר שלישי.

פ"ה 55648-02-18 פלונית נ' משרד החינוך

       בעקבות הגשת התביעה חזר בו משרד החינוך מהחלטתו והכיר בתואר הראשון מצרפת של התובע  

התביעה עסקה בבוגר תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בצרפת. את רוב התואר, בכלל זה קורסי החובה, למד התובע באופן פרונטאלי בצרפת אולם לאחר עלייתו לארץ המשיך ללמוד לתואר מרחוק ונסע לצרפת רק לצורך ביצוע הבחינות. הגף להערכת תארים ביקש להחיל על התואר את הכללים להערכת תארים אשר נלמדו מרחוק וסירב להכיר בתואר בטענה כי אינו עומד בקריטריונים המפורטים בכללים האמורים. בתביעה נטען כי אין לבחון את בקשת השקילות בפריזמה של הכללים ללמידה מרחוק וכי החלטת הגף בעניינו מהווה פגיעה בעקרון השוויון. לאחר הדיון בבית הדין לעבודה ונוכח הערות בית הדין, חזר בו משרד החינוך מעמדתו והתובע זכה באישור שקילות.

סע"ש 25478-06-16 אוזן נ' הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

הורים ותלמידים

עתירה שהוגשה על דחיית בקשת העברה הביאה להעברתו של תלמיד לבית ספר המתאים להשקפת החינוך של הוריו 

העותר תלמיד בבית ספר ממלכתי דתי ברמלה, בעל לקויות למידה וזכאי לכיתה קטנה בהתאם להחלטת ועדת אפיון וזכאות. מטעמים חינוכיים ודתיים ביקשו הוריו להעביר את בנם ללמד במסגרת חרדית מחוץ לעיר מגוריהם, בלוד. מנהלת בית הספר החרדי בעיר הסמוכה הסכימה לקבלו אולם מפקחת משרד החינוך מנעה את השיבוץ ולפיכך עיריית לוד סירבה להנפיק לתלמיד אישור לימודי חוץ. ערעור שהוגש על דחיית בקשת העברה לא נענה על ידי משרד החינוך. לפיכך, הוגשה העתירה. לאחר הגשתה, חזרו בהם משרד החינוך ועיריית לוד מהחלטתם, לתלמיד ניתן אישור לימודי חוץ והוא החל את שנת הלימודים במוסד החינוכי המבוקש.

עת"מ 47277-08-20 קטין נ' עיריית לוד, עיריית רמלה ומשרד החינוך 

בית המשפט פסק כי החלטת ועדת טוהר הבחינות שפסלה את בחינת הבגרות של העותרת אינה מבוססת ויש לבטלה

מבחן הבגרות של העותרת  תלמידת כיתה י"ב בבית ספר בצפון הארץ נפסל בשל חשד משגיח. בפועל, הייתה זו תלמידה אחרת שהפריעה במהלך הבחינה, אולם הועדה לטוהר הבחינות החליטה לפסול את הבחינה של העותרת, וזאת בהתבסס על תשתית עובדתית שגויה. בעתירה שהגיש משרדנו על ההחלטה טענו כי נפלו פגמים חמורים בהתנהלות המשגיחה הראשית. כמו כן, נפלו פגמים של חוסר סבירות בשיקול הדעת של הועדה שלא שקלה היטב את הממצאים השונים ואת טענות התלמידה. בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה במלואה ואף הורה להעביר את פסק הדין למשטרת ישראל על מנת שתבחן את הצורך בחקירת הגורמים השונים בפרשה.

עת"מ 15335-12-20 פלונית נ' משרד החינוך

בית המשפט המחוזי בירושלים פסל את החלטת ועדת הערעורים העליונה במשרד החינוך וקבע כי יש להעניק לתלמיד את ההתאמות המבוקשות בבחינות הבגרות

עתירה שעניינה בבקשת התלמיד באמצעות הוריו להתאמות בבחינת הבגרות במקצועות רבי מלל. בית הספר ביקש מוועדת התאמות מחוזית במשרד החינוך בחינה בעל פה במקום בחינה בכתב וסורב למרות שבשנים קודמות התלמיד קיבל התאמות אלה. בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת ועדת הערעורים העליונה הינה פגומה והתקבלה בהליך לא תקין לנוכח העובדה כי נשללה מהתלמיד זכות הטיעון טרם הוחלט על שלילת זכותו להתאמות. העתירה התקבלה.

עת"מ 31791-01-14 קטין נ' משרד החינוך

בית המשפט פסק כי עיריית ירושלים ביצעה הליך רישום לקוי לסמינרים החרדיים בעיר וכי עליה לשבץ את התלמידות העותרות לסמינרים המבוקשים אליהם ביקשו להתקבל 

תלמידות מבתי ספר ברחבי ירושלים ביקשו להירשם לכיתה ט' בסמינרים הנחשבים לטובים ביותר בירושלים. כל התלמידות סיימו את כיתה ח' בהצטיינות ועמדו בכל הדרישות החינוכיות של הסמינרים, ובנוסף, כולן נמנות על הציבור החרדי-ספרדי. תלמידות אלו ניגשו להליך הרישום ונמסר להן כי הן התקבלו, חלקן אף התמיינו להקבצות וכבר קנו תלבושת אחידה. להפתעתן- עיריית ירושלים סרבה לשבץ אותן באותם סמינרים ורק לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג נודע להן כי הן שובצו ל"סמינר הכתר", סמינר חדש המיועד לתלמידות ספרדיות שנפתח ערב פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג.

בעתירה שהגיש משרדנו טענו בשם ההורים והתלמידות כי נפלו פגמים חמורים בהתנהלות העירייה ומשרד החינוך. מלבד העובדה שהתלמידות הופלו ע"י העירייה על רקע עדתי, כל הליך השיבוץ היה פגום שכן לתלמידות והוריהן לא נמסרו הודעות על השיבוץ בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהנחיות בדבר הליכי קבלה, רישום ושיבוץ. כמו כן, ערעורים ועררים שהגישו התלמידות- לא נענו או שנדחו באופן לקוני ללא בחינה אמיתית של הטענות.

בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה ופסק כי על העירייה לשבץ את התלמידות אך ורק על פי היכולות והנתונים האישיים שלהן כך שאם יימצא שהן עומדות ברמה הלימודית של אותם סמינרים מבוקשים- העירייה תשבץ את התלמידות באותם סמינרים.

בנוסף, לנוכח התנהלותם הקלוקלת של הרשויות המשיבות בעתירה, פסק בית המשפט לטובת העותרות הוצאות משפט בסך 50,000 ש"ח.

עת"מ 35772-11-22 כהן ואח' נ' עיריית ירושלים ומשרד החינוך

 

בעקבות עתירה שהגשנו זכו ההורים להסעה שארגנה הרשות המקומית לבית הספר הדמוקרטי

העותרים הם הורים לשלושה ילדים הלומדים בבית ספר דמוקרטי ייחודי בגולן. העותרים מתגוררים ביישוב בצפון הגולן, בחרו בבית הספר בהסתמך על מערך ההסעות שסיפקה המועצה האזורית ובהתאם להשקפת עולמם. לקראת סיום שנת הלימודים הודיעה המועצה על הפסקת מערך ההסעות מיישובי צפון הגולן כך שרק יישובים מדרום הגולן יהנו מהסעות לבית הספר. עתירה שהוגשה בעניין הצביעה על האפליה בין היישובים ועל זכותם של התלמידים לחינוך ולנגישות לבית הספר. בעקבות העתירה הושגה פשרה לפיה המועצה האזורית תמשיך את מערך ההסעות לבית הספר עם השתתפות חלקית קטנה מצד ההורים.

עת"מ 28293-08-22 פלונים נ' מועצה אזורית גולן

הורים? אנחנו פה בשבילכם!

אני פה כדי לעזור לכם,
השאירו פניה ואדבר איתכם בהקדם