סיפורי הצלחה

מוסדות חינוך

בית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה  –
עע"מ 8769/14
פסק דין בו ייצג המשרד את בית הספר האמריקאי הבינלאומי באבן יהודה בעתירה שהוגשה נגדו בגין הרחקת תלמיד. לטענת בית הספר, התלמיד סיכן בהתנהגותו את עצמו ואת סביבתו ולכן החליט להרחיקו לצמיתות. העותרים, הוריו של הקטין, טענו כי בית הספר מחויב לפעול בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בקשר עם טיפול בבעיות אלימות. לפי הוראות החוזר נדרשים מספר שלבים כתנאי להרחקתו של תלמד, לרבות כינוס ועדה בינמקצועית מטעם משרד החינוך והרשות המקומית וההליך לא בוצע כנדרש. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת בית הספר לפיה בית ספר מוכר שאינו רשמי אינו מחויב לפעול בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל היות שהוא אוחז באוטונומיה מסוימת בכל הקשור לקבלת תלמידים ולהרחקתם. ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נדחה וכך גם בקשה לדיון נוסף.

 עמותת בית ספר על יסודי לבנות בית חנה חב"ד ירושלים ואח' נ' שר החינוך
בג"צ 621/15
עתירה לבג"צ בשם עמותת בית חב"ד חנה ו-40 ממורות בית הספר נגד שר החינוך וארגון המורים העל יסודיים נגד יישום רפורמת "עוז לתמורה". בעתירה נטען כי יישום הרפורמה צפוי ליצור בעיות במישורים רבים, אשר משרד החינוך וארגון המורים העל יסודיים, טרם מצאו פתרונות עבורם. בין היתר, השעות הפרטניות הרבות שהוספו למורים ברפורמה דורשים כיתות לימוד נוספות אשר אין בנמצא. כתוצאה מהגשת העתירה, זכה בית הספר להשתתפות משרד החינוך בהרחבת בית הספר על מנת ליתן מענה למרחבי הלימוד הנוספים הנדרשים לצורך יישום הרפורמה.

מעוני וגני שארה בע"מ נ' עיריית טייבה
52243-12-17
במסגרת תביעה זו דרשה הבעלות לקבל לידיה תקציב עבור גן ילדים שפעל בשנת לימודים קודמת ואשר התקציב בגינו עבר לרשות המקומית, לטענתה, שלא כדין. התקציב לא הועבר לבעלות לנוכח סירובה של הרשות לפעול לרישום ילדים כנדרש וכן על רקע העובדה שמשרד החינוך קיבל את ההחלטה להכיר בגן ולתקצב אותו במועד מאוחר. לאחר הגשת התביעה, נחתם הסכם פשרה במסגרתו העבירה הרשות את הכספים שעברו לידה בגין הפעלת הגן ומשרד החינוך העביר את החלק שהוקפא אצלו.

 יריב אביב בית בטבע בע"מ נ' מנהל הארנונה מועצה אזורית דרום השרון
עמ"נ 7263-11-19
הבעלות במקרה זה הפעילה גן ילדים לצד פעוטון באותו מבנה עם דלת מפרידה ביניהם. מנהל הארנונה סיווג את השטח כיחידה אחת והחליט כי על הבעלות לשלם ארנונה על כל המתחם בתעריף של עסק רגיל. בערר שהוגש לוועדת הארנונה התבקשה חלוקת הנכס לשניים באופן שיינתן לגן פטור מארנונה בהתאם לפקודת מסי העירייה ומסי ממשלה. ועדת ערר סירבה לבקשה. במסגרת ערעור מנהלי שהוגש על ההחלטה לבית המשפט המחוזי, הושגה פשרה לפיה יחולק הנכס לשניים תוך שהגן יסווג ככיתת לימוד המזכה בהנחה משמעותית בארנונה. כמו כן, הסיווג בוצע באופן רטרואקטיבי מיום הגשת הבקשה הראשונה לשינוי הסיווג באופן שזיכה את הבעלות בהחזר כספי.

מוסד חינוכי? אנחנו פה בשבילכם!

עובדי הוראה

פלונית נ' אמונה עיריית ירושלים ומשרד החינוך
סע"ש 34926-06-19
בקשה לצו מניעה שהוגשה בעניינה של מנהלת בית ספר נגד הנתבעת, בעלות המפעילה בית ספר על יסודי, נגד פיטוריה של מנהלת בסיום שנת השבתון שלה. בתביעה נטען, בין היתר, כי זכותו של מנהל לשוב לעבודתו בסיום שנת שבתון מעוגנת בדין ולפיכך ההחלטה על סיום העסקתה של המנהלת פסולה ויש להורות על השבתה לעבודתה. בסיום הדיון בבקשה לצו מניעה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה העירייה, משרד החינוך ובית הספר ימסרו מכתב המלצה למנהלת וככל שלא תצליח למצוא משרה אחרת לקראת פתיחת שנת הלימודים, ישולם לה פיצוי הוגן עבור פיטוריה.

רונית גל נ' משרד החינוך
סע"ש 13599-01-17
עניינה של התביעה בעובדת הוראה אשר ביקשה להפחית את משרתה אולם לא ביקשה חל"ת על חלקיות המשרה עליה ויתרה באופן זמני. זאת, בתום לב ומחוסר היכרות עם הכללים הרלוונטיים. עקב כך, לא נשמרה לתובעת זכותה לעבוד בהיקף משרתה הקבוע והיא נאלצה להמשיך ולעבוד בהיקף משרה נמוך גם בשנת הלימודים העוקבת. בבקשה שהוגשה לבית הדין לעבודה הוסבר כי לאגף כח אדם בהוראה נתונה הסמכות להעניק לעובדי הוראה אישור יציאה לחופשה ללא תשלום גם באופן רטרואקטיבי. כתוצאה מהגשת התביעה הסכים משרד החינוך להעניק לעובדת את האישור והיא שבה לעבוד בהיקף משרה מלא.

יוסף זלוף נ' מדינת ישראל משרד החינוך
29339-08-16
בסיום שנת לימודים מוצלחת הודיעה מפקחת לתובע, גנן מסור ומקצועי כי לא ישובץ במשרתו בשנת הלימודים הבאה בשל בעיות מקצועיות. עם זאת, המליצה לו לבדוק אם יוכל להשתבץ במחוזות אחרים במשרד אשר ישמחו לקבלו לעבודה.
עוד הבהירה המפקחת כי העובדה שהינו גנן גבר בתוך קבוצה של עשרות גננות בפיקוחה עשויה להעיב על אפשרות השתלבותו. בתביעה נטען כי לנוכח אמירות המפקחת, ברור כי פיטוריו בוצעו משיקולים זרים ועל רקע מינו. לאחר הגשת התביעה חזר בו המשרד מהפיטורים.

עובדי הוראה? דברו איתנו!

השכלה גבוהה

פלונית נ' משרד החינוך –
פ"ה 55648-02-18
פסק דין שעניינו בהחלטת הגף להערכת תארים מחו"ל לסרב לבקשת שקילות של תואר שלישי מחו"ל. דובר בבוגרת מסלול תואר שלישי באונ' מוכרת בחו"ל, אשר סיימה בהצטיינות את לימודיה. התביעה הוגשה נגד הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל אשר סירב החליט כי תוארה אינו שקול לתואר ישראלי על סמך חוות דעת מומחים מטעמו. בתביעה, נתקפה החלטת הגף מטעמים שונים הנשענים, בין היתר, על כללי הגף עצמו.
בית הדין האזורי בנצרת קיבל את מרבית טענות התביעה ופסק כי התובעת זכאית להיבחן בפני מומחה שלישי נוסף. כמו כן, פסק למדינה הוצאות משפט בסך 5,000 ₪. תוך כך, ביקר את הליך בחינת ההשגות בגף וקבע כי כל השגה צריכה להיבדק על ידי שני המומחים שישבו בוועדה, בניגוד לאופן בו פעל הגף מזה שנים. כמו כן, קבע כי טוב יעשה הגף אם ימנה מומחה שלישי שיבדוק את ההשגות המוגשות לגף חרף האילוצים התקציביים הכרוכים בכך. בתום ההליך המשפטי עברה התובעת ראיון נוסף בפני מומחים מטעם הגף וזכתה לאישור שקילות לתואר שלישי.

אוזן נ' הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
סע"ש  25478-06-16
התביעה עסקה בבוגר תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בצרפת. את רוב התואר, בכלל זה קורסי החובה, למד התובע באופן פרונטאלי בצרפת אולם לאחר עלייתו לארץ המשיך ללמוד לתואר מרחוק ונסע לצרפת רק לצורך ביצוע הבחינות. הגף להערכת תארים ביקש להחיל על התואר את הכללים להערכת תארים אשר נלמדו מרחוק וסירב להכיר בתואר בטענה כי אינו עומד בקריטריונים המפורטים בכללים האמורים. בתביעה נטען כי אין לבחון את בקשת השקילות בפריזמה של הכללים ללמידה מרחוק וכי החלטת הגף בעניינו מהווה פגיעה בעקרון השוויון. לאחר הדיון בבית הדין לעבודה ונוכח הערות בית הדין, חזר בו משרד החינוך מעמדתו והתובע זכה באישור שקילות.

הורים ותלמידים

קטין נ' עיריית לוד, עיריית רמלה ומשרד החינוך
עת"מ 47277-08-20
העותר תלמיד בבית ספר ממלכתי דתי ברמלה, בעל לקויות למידה וזכאי לכיתה קטנה בהתאם להחלטת ועדת אפיון וזכאות. מטעמים חינוכיים ודתיים ביקשו הוריו להעביר את בנם ללמד במסגרת חרדית מחוץ לעיר מגוריהם, בלוד. מנהלת בית הספר החרדי בעיר הסמוכה הסכימה לקבלו אולם מפקחת משרד החינוך מנעה את השיבוץ ולפיכך עיריית לוד סירבה להנפיק לתלמיד אישור לימודי חוץ. ערעור שהוגש על דחיית בקשת העברה לא נענה על ידי משרד החינוך. לפיכך, הוגשה העתירה. לאחר הגשתה, חזרו בהם משרד החינוך ועיריית לוד מהחלטתם, לתלמיד ניתן אישור לימודי חוץ והוא החל את שנת הלימודים במוסד החינוכי המבוקש.

                                                                                                                    פלונית נ' משרד החינוך                                                                                                                     עת"מ 15335-12-20
מבחן הבגרות של העותרת  תלמידת כיתה י"ב בבית ספר בצפון הארץ נפסל בשל חשד משגיח. בפועל, הייתה זו תלמידה אחרת שהפריעה במהלך הבחינה, אולם הועדה לטוהר הבחינות החליטה לפסול את הבחינה של העותרת, וזאת בהתבסס על תשתית עובדתית שגויה. בעתירה שהגיש משרדנו על ההחלטה טענו כי נפלו פגמים חמורים בהתנהלות המשגיחה הראשית. כמו כן, נפלו פגמים של חוסר סבירות בשיקול הדעת של הועדה שלא שקלה היטב את הממצאים השונים ואת טענות התלמידה. בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה במלואה ואף הורה להעביר את פסק הדין למשטרת ישראל על מנת שתבחן את הצורך בחקירת הגורמים השונים בפרשה.

קטין נ' משרד החינוך
עת"מ 31791-01-14
עתירה שעניינה בבקשת התלמיד באמצעות הוריו להתאמות בבחינת הבגרות במקצועות רבי מלל. בית הספר ביקש מוועדת התאמות מחוזית במשרד החינוך בחינה בעל פה במקום בחינה בכתב וסורב למרות שבשנים קודמות התלמיד קיבל התאמות אלה. בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת ועדת הערעורים העליונה הינה פגומה והתקבלה בהליך לא תקין לנוכח העובדה כי נשללה מהתלמיד זכות הטיעון טרם הוחלט על שלילת זכותו להתאמות. העתירה התקבלה.

הורים? אנחנו פה בשבילכם!

אני פה כדי לעזור לכם,
השאירו פניה ואדבר איתכם בהקדם