טוהר הבחינות הוא עקרון המחייב נבחנים לשמירה על הגינות ויושר בביצוע בחינות הבגרות. חוזר מנכ"ל שהוציא משרד החינוך קובע את כללי ההתנהגות בבחינה ומסדיר את הנהלים במקרה של חשד להפרת טוהר בחינה ולהעתקה. הפרה כזו מוגדרת כעבירת משמעת.

החוזר מגדיר שני סוגים של חשדות להעתקה בבחינה:

  1. חשד משגיח – כאשר משגיח בכיתה מבחין או חושד שנבחן הפר את ההנחיות, למשל- הפרעה לקיום הבחינה, דיבור עם נבחן אחר במהלך הבחינה, שימוש או המצאות חומר עזר אסור ברשות הנבחן, שימוש בטלפון נייד או כל התנהגות אחרת שראויה לדיווח על  פי שיקול דעתו של המשגיח.
  2. חשד מעריך – כאשר המשגיח בבחינה לא חשד במקרה של העתקה, אולם אצל בודק הבחינה (המעריך) התעורר חשד שבמהלך הבחינה הנבחן נהג שלא על פי ההנחיות ושהנבחן נעזר בגורם כלשהו. חשד כזה עלול להתעורר כאשר ישנן תשובות בעלות נוסח זהה או טעויות דומות אצל כמה נבחנים באותה כיתה.

התוצאה של חשד להפרת טוהר הבחינה היא נקיטת הליכים משמעתיים כנגד הנבחן. בין השאר, ביטול ציון המגן והשעיית הזכאות לתעודת בגרות. עד תום הבדיקה בעניין, משרד החינוך לא יפרסם את הציון בבחינה.

במקביל להנחיות המיועדות לנבחנים, גם על המשגיחים ועל הצוות החינוכי מוטלות חובות שמטרתן לסייע בשמירה על טוהר הבחינה, כגון קביעת נהלי דיווח שיבטיחו שדיווחי המשגיח יהיו אמינים.

קורה לא פעם כי תלמיד נחשד שלא בצדק כי הפר את טוהר הבחינה, אם בגלל טעות בזהות התלמיד ואם בגלל פגם שנפל בהתנהלות המשגיח או בשיקול הדעת של המעריך. בנוסף למקרים אלו, ניתן לערער על ההחלטה במקרים בהם עולה חשש לפגמים בהליך קבלת ההחלטה כגון, היעדר בדיקה של עובדות המקרה, קבלת החלטה בחוסר הגינות ובחוסר סבירות. בנסיבות אלו ואחרות יש להגיש ערעור מנומק על מנת להסיר את החשד.

במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינה שעולה מצד משגיח, הנבחן רשאי להגיש ערעור לוועדה לטוהר הבחינות באמצעות בית הספר. החלטת הועדה הנה סופית ולא ניתן להגיש עליה ערעור אלא עתירה מנהלית. לעומת זאת, כאשר החשד מתעורר אצל מעריך הבחינה, הנבחן זכאי להגיש באמצעות בית הספר שני ערעורים. הראשון, ערעור לוועדה לטוהר הבחינות ובמידה וערעור זה לא מתקבל, הוא רשאי להגיש ערעור לוועדת ערעורים עליונה.

בכל המקרים, אם לא הוגש ערעור- מחברת המבחינה נפסלת.

משרדו מייצג תלמידים שנחשדו בהפרת טוהר הבחינה, לרבות הגשת ערעורים על החלטות הועדה ובמידת הצורך, גם הגשת עתירה מנהלית על החלטת ועדת הערעורים העליונה.

לאחרונה ייצג המשרד במקרה של פסילת בחינת הבגרות במתמטיקה לתלמידה מצטיינת בשל חדש להעתקה. המשרד הגיש עתירה מנהלית בשם התלמידה והוריה לועדת הערעורים העליונה. בעקבות הגשת העתירה, ביטל משרד החינוך את החלטת ועדת הערעורים העליונה וטענות התלמידה נבחנו שוב על ידי הועדה לטוהר הבחינות.

במקרה אחר, קיבל בית המשפט המחוזי עתירה שהגיש משרדנו על החלטה לפסול בחינת בגרות של תלמידה שנחשדה בהפרת טוהר הבחינה. החשד עלה מצד המשגיחה הראשית בבחינה, אולם במסגרת הדיון בעתירה הוכח כי בהנהלות המשגיחה והוועדה נפלו פגמים חמורים. העתירה התקבלה והחשד שהוטל בתלמידה- הוסר.