חוק זכויות התלמיד קובע שלא ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך אלא אם התקיים הליך תקין. חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט את התהליך שיש לנקוט במקרה בו שוקלים להרחיב תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך, בהתאם לתקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס"ה-2004.

נוהל הרחקה לצמיתות מבקש להבטיח כי החלטה על הרחקה של תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך תתקבל רק לאחר הליך בו ניתנה לתלמיד והוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם בהליך הוגן, לפני שהתקבלה ההחלטה. הנוהל מבהיר כי הרחקה לצמיתות מהמוסד החינוכי היא האמצעי הפדגוגי האחרון שבו אפשר לנקוט, וזאת לאחר שמוצו כל התהליכים החינוכיים במהלך תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוכי. ישנה חשיבות רבה לשאלה האם המוסד החינוכי הקפיד על הוראות הנוהל הקובעות את השלבים לצורך קבלת ההחלטה.

הנוהל קובע כי הליך הרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך יתקיים בשלושה שלבים עיקריים: דיון פנימי במוסד החינוכי שהוא רשום בו, מתן זכות טיעון להורי התלמיד לפני ההחלטה הסופית, מתן ההחלטה הסופית.

ככל שילדיכם הורחק ממוסד חינוך והנכם סבורים כי נפגעה זכותו הנכם מוזמנים להתייעץ ונשמח ללוות ולייצג אתכם מול המוסד ומשרד החינוך.