חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 הינו החוק המעגן את זכותם של פרטים בישראל להקים בית ספר או גן ילדים במעמד מוכר שאינו רשמי. קרי – בבעלות פרטית.

החוק מפרט את התנאים הבסיסיים הנדרשים לשם קבלת סמל מוסד חדש. המסע שנדרש על מנת לעמוד בכל התנאים עשוי להיות מאתגר אך עם זאת, בהחלט אפשרי. במאמר זה נציג על קצה המזלג את הקריטריונים הבסיסיים בהם עליכם לעמוד ככל שהנכם מבקשים להקים מוסד חינוך חדש במעמד מוכר שאינו רשמי בישראל.

ראשית,
יש לדעת כי רק עמותה או חברה רשאיות להגיש בקשה להקמת מוסד חינוך. לפיכך, אם עלה בדעתכם להקים מוסד חינוך עליכם להתאגד בדרך זו. עמותה או חברה המבקשות להקים מוסד חינוך נקראות בשפת משרד החינוך "בעלות" וכך נקרא להם גם במאמר זה.

הבעלות נדרשת להציג, במסגרת בקשת הרישוי, מסמכים שיוכלו להעיד על איתנותה הפיננסית. קרי- מקורות כספיים משלה שיוכלו להבטיח כי מוסד החינוך יוכל לשרוד לאורך שנת הלימודים. בנוסף, עליה להציג אישור ניהול תקין. זאת מאחר והמדינה מעוניינת להבטיח כי כספי התקצוב שהיא תעביר לבעלות יגיעו ליעדם.

שנית,
יש למצוא מבנה מתאים. מספר מבני הציבור בישראל אשר יועדו לכתחילה לשמש כמוסדות חינוך מצומצם ולפיכך ישנם לא מעט מוסדות חינוך חדשים הפועלים במבנים יבילים או גנים הפועלים במבנים פרטיים שהוסבו למבנה ציבורי. אשר על כן, לעיתים יידרש ממגיש הבקשה להגיש גם בקשה לשימוש חורג.

שלישית,
יש להבטיח כי המבנה שעתיד לשמש את המוסד החינוכי מתאים בהיבטים הנוגעים לבטיחות ותברואה. לצורך כך, על הבעלות להיעזר בשירותיו של יועץ בטיחות מוסמך לבדיקת מוסדות חינוך וכן בתברואן מוסמך. רשימת אנשי המקצוע המתאימים מפורסמים באתר משרד החינוך.

רביעית,
יש להציג מסמכים המעידים על כך כי הבעלות רשאית להשתמש בנכס על פי כל דין. קרי, על הבעלות להציג חוזה שכירות או אישור הקצאה חתום על ידי היועץ המשפטי של הרשות המקומית. תנאי סף נוסף הינו הצגת היתר בנייה.

חמישית,
על הבעלות להראות כי אנשי הפדגוגיה אותם גייסה למוסד החינוכי מתאימים וכי קיימת תכנית לימודים. כמו כן, על הבעלות להציג רשימת תלמידים. במאמר מוסגר נציין כי החובה להציג רשימת תלמידים עוד טרם קיבל המוסד רישיון, אינה עומדת בקנה אחד עם האיסור, המעוגן בדין, לפרסם מוסד חינוך שאינו מחזיק ברישיון.

מכל מקום, אלה על קצה המזלג הדרישות הבסיסיות הנדרשות מכל בעלות המגישה בקשה לרישוי מוסדות חינוך.
יש לדעת כי הבקשה מוגשת באמצעות אתר רישוי והכרה של משרד החינוך לאחר קבלת קוד וסיסמא. על מנת שהבקשה שתמלאו תהיה מלאה ולא תידחה על הסף אנו מציעים לכם לעיין בדקדקנות בכללי הרישוי המפורסמים באתר משרד החינוך ( https://pob.education.gov.il/Mosdot/licensing/Pages/licensing-procedures.aspx) . היות שמשרד החינוך מתמודד עם אלפי בקשות מדי שנה, כל בקשה שאינה עומדת בכללים נדחית על הסף. אשר על כן, הקפדה על עמידה בנהלי הרישוי בעת הגשת בקשת רישוי חשובה מאד.

החלטה בדבר דחיית רישיון ניתן לתקוף בפני ועדת ערר לפי חוק פיקוח על בתי ספר, במשרד החינוך. זוהי ועדה המהווה בית דין מנהלי ורצוי מאד להגיע אליה מיוצגים על ידי עו"ד הבקיא בתחום.

למשרד ניסיון עשיר וייחודי בתחום רישוי מוסדות חינוך, המשרד מלווה בעלויות בהגשת בקשות רישוי, מייצג מול ועדת ערר לפי חוק הפיקוח וכן מול בתי המשפט לעניינים מנהליים במידת הצורך. כמו כן, המשרד מייצג בעלויות בבג"צ בעניינים הנוגעים להכרה ותקצוב של מוסד חינוך.