בהתאם לדין, הרשות המקומית מחויבת לדאוג להסעות עבור ילדי החינוך המיוחד ולדאוג להסדרי תחבורה נאותים לתלמידים הלומדים בבתי ספר אזוריים כאשר בית הספר האזורי מרוחק מביתם מרחק גדול מ-2 ק"מ עד כיתה ד' ומרחק גדול מ-3 ק"מ מכיתה ה' ומעלה.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך הדן בנושא ההסעות (חוזר מיום 3.12.18) מעגן את ההסדר הקבוע בדין וקובע כי המשרד לא ישתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד בבתי ספר על-אזוריים, ניסויים וייחודיים וממ"ד תורניים שמונהגת בהם הפרדה בין המינים. החוזר מבטא השקפה לפיו אין חובה על הרשות המקומית ומשרד החינוך לממן הסעות כאשר התלמיד, מתוך בחירה חופשית, מחליט ללמוד בבית ספר מרוחק מביתו למרות שיש לו בית ספר מתאים בקרבת הבית.

חוזר מנכ"ל נוסף שענייננו בבתי ספר ייחודיים אזוריים ועל אזוריים קובע לעניין הסעות לבתי ספר ייחודיים על אזוריים, כי לגביהם "יש להציג הסדר תחבורה הנותן מענה לניוד תלמידים. עם זאת, החוזר מבהיר כי המשרד לא משתתף בעלות קיום ההסעות.

לגבי תלמידי החינוך המיוחד, ישנן הוראות מיוחדות מכוחן משרד החינוך משתתף בעלויות ההסעה של תלמידי החינוך המיוחד מגיל 3 עד גיל 21 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים.

ככל שהנכם סבורים שזכאותכם להסעה למוסד החינוך נפגעה, הנכם מוזמנים לפנות ולהתייעץ.