רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות- מהם התנאים לקבלתו ?

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018, ותקנות הפיקוח בדבר תנאים לפעילות של מעונות יום, תשפ"א-2021, קובעים את זכויותיהם וחובותיהם של פרטים או גופים המעוניינים להקים מעונות יום לפעוטות. חוק הפיקוח והתקנות שהותקנו מכוחו חלים על המעונות שבהם שוהים 7 פעוטות ומעלה. במאמר זה נסקור בקצרה את הקריטריונים העיקריים בהם עליכם לעמוד ככל שהנכם מבקשים להפעיל מעון יום לפעוטות.

התנאים העיקריים לקבלת רישיון

ראשית יצוין כי הפעלת מעון יום לפעוטות מותרת גם על ידי מפעיל שהוא תאגיד וכן גם על ידי מפעיל שאינו תאגיד אלא הוא עוסק מורשה או עוסק פטור ממע"מ.

שנית, על מפעיל המעון לדאוג להעדר רישום פלילי של כלל המעורבים במעון, וכל מי שבא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות. כלומר, על מפעיל המעון לבקש מכל מטפלת שבאה לעבוד אצלו אישור על העדר רישום פלילי טרם קבלתה לעבודה.

שלישית, על מפעיל לעמוד בהדרכה חינוכית הנדרשת, וזאת על ידי ליווי מקצועי של צוות המעון. כמו כן, על מפעיל המעון לדאוג לעמידת הצוות בכל  דרישות ההכשרה, לרבות הכשרה בקורס עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה. התקנות החדשות הוסיפו דרישות בעניין הכשרות למטפלות שלא היו קיימות לפני חקיקת החוק.

רביעית, יש לעמוד בתנאי התקינה כלומר היחס בין מטפל למספר הפעוטות במעון;

וכן לעמוד בתנאי תפוסה שהכוונה היא מספר הפעוטות המרבי בכיתה והשטח המינימלי שיש לספק לכל פעוט במעונות.

חמישית, יש לצרף הצהרה והתחייבות בדבר עמידה בתנאי בטיחות הנדרשים.

בנוסף לכל זאת,  על מפעיל המעון לדאוג להתקנת מצלמות, לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות והכל לפי הכללים שנקבעו לכך, וכן לדאוג לכך שיהיו ברשותו את כל הביטוחים נדרשים לצורך הפעלת המעון.

אלה בקצה המזלג הדרישות הבסיסיות הנדרשות מכל מפעיל המגיש בקשה לרישוי עבור הקמת מעון יום לפעוטות . יש לדעת כי הבקשה מוגשת באמצעות אתר רישוי והכרה של משרד החינוך לאחר קבלת קוד וסיסמא.

על מנת שהבקשה שתמלאו תהיה מלאה ולא תידחה על הסף אנו מציעים לכם לעיין בדקדקנות בכללי הרישוי המפורסמים באתר משרד החינוך  (https://pob.education.gov.il/Mosdot/daycare/Pages/licensing-supervision-daycare.aspx).

לתשומת ליבכם, מאחר שמשרד החינוך מתמודד עם אלפי בקשות מדי שנה, כל בקשה שאינה עומדת בכללים נדחית על הסף. אשר על כן, הקפדה על עמידה בנהלי הרישוי בעת הגשת בקשת רישוי חשובה מאד.

לסיום נציין, כי את החלטה בדבר דחיית רישיון ניתן לתקוף בפני ועדת ערר לפי חוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות, במשרד החינוך. ועדה המהווה בית דין מנהלי ורצוי מאד להגיע אליה מיוצגים על ידי עו"ד הבקיא בתחום.

במשרדנו שמובל על ידי יוצאת משרד החינוך,  קיים ניסיון עשיר וייחודי בתחום רישוי מוסדות חינוך, משרדנו מלווה מפעילי מעון בהגשת בקשות רישוי, מייצג מול ועדת ערר לפי חוק הפיקוח וכן מול בתי המשפט לעניינים מנהליים במידת הצורך. נשמח לעמוד לשירותכם.