About Admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far Admin has created 19 blog entries.

הרחקת תלמידים

2021-03-30T19:41:53+03:00

חוק זכויות התלמיד קובע שלא ניתן להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך אלא אם התקיים הליך תקין. חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט את התהליך שיש לנקוט במקרה בו שוקלים להרחיב תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך, בהתאם לתקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס"ה-2004. נוהל הרחקה לצמיתות מבקש להבטיח כי החלטה

הסעות תלמידים לבתי ספר

2021-05-25T23:26:17+03:00

בהתאם לדין, הרשות המקומית מחויבת לדאוג להסעות עבור ילדי החינוך המיוחד ולדאוג להסדרי תחבורה נאותים לתלמידים הלומדים בבתי ספר אזוריים כאשר בית הספר האזורי מרוחק מביתם מרחק גדול מ-2 ק"מ עד כיתה ד' ומרחק גדול מ-3 ק"מ מכיתה ה' ומעלה. חוזר מנכ"ל משרד החינוך הדן בנושא ההסעות (חוזר מיום 3.12.18) מעגן את ההסדר הקבוע

פטור מארנונה למוסדות חינוך

2021-05-25T23:23:34+03:00

המחוקק הישראלי בחר להעניק פטור מארנונה לנישומים שונים, בהם מוסדות חינוך. הנחת המחוקק היא כי לנישומים אלה, בשל מעמדם המיוחד ותפקידם הציבורי ראוי להעניק פטור מתשלום ארנונה, שכן הם משרתים מטרות שיש להניח שהציבור חפץ במימונן באמצעות מערכת המס והקטנת נטל הארנונה. על מנת לוודא כי מדובר במוסדות חינוך אשר אכן משרתים מטרה ציבורית,

ליווי מעסיק בביקורות שכר

2021-04-09T01:19:49+03:00

מעסיקים בתחום החינוך נדרשים להתמודד עם ביקורות של משרדי ממשלה. משרד העבודה עורך ביקורות בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ועשוי להטיל עיצומים כספיים על מעסיק שלא קיים את הוראות החוק. פעמים רבות שביקורת זו מגיעה בעקבות תלונה שהגיש עובד על מעסיקו. בנוסף, משרד החינוך מבצע ביקורת שכר באמצעות משרדי רואה חשבון חיצוניים

רישוי מוסדות חינוך

2021-04-09T00:46:33+03:00

חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 הינו החוק המעגן את זכותם של פרטים בישראל להקים בית ספר או גן ילדים במעמד מוכר שאינו רשמי. קרי - בבעלות פרטית. החוק מפרט את התנאים הבסיסיים הנדרשים לשם קבלת סמל מוסד חדש. המסע שנדרש על מנת לעמוד בכל התנאים עשוי להיות מאתגר אך עם זאת, בהחלט אפשרי.

ייצוג עובדי הוראה בהליכי משמעת

2021-04-09T01:12:24+03:00

עובדי הוראה נדרשים להקפיד על כללי משמעת מסוימים במסגרת תפקידם. ככל שעובד הוראה הינו גם עובד מדינה חל עליו חוק שירות המדינה (משמעת). בין היתר, קובע אותו חוק כי "התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה" נחשבת לעבירת משמעת. זהו סעיף "סל" תחתיו עשויים לחסות טענות שונות כגון - דיבור לא נאות לתלמיד או

ליווי וייצוג משפטי למנהלי בתי ספר

2022-05-22T23:13:46+03:00

כידוע, מנהל נדרש במהלך תפקידו להתמודד עם מגוון אוכלוסיות - הורים, עובדי הוראה, תלמידים וכן גורמי פיקוח שונים בעירייה ובמשרד החינוך. קבוצת ההורים והמורים הם אוכלוסיות משמעותיות עימם נדרש המנהל לעבוד באופן רציף בתוך כתלי המוסד החינוכי. מול ההורים מצופה מהמנהל להוביל יוזמות חינוכיות, להוכיח הצלחות לימודיות, לשתף את ההורים בנעשה בבית הספר ולאפשר

הזכות לשוויון של נשים עובדות

2021-04-09T00:45:40+03:00

נשים מהוות אחוז נכבד מהעוסקים בהוראה בישראל. לנוכח הרגולציה הקיימת בתחום לאורך שנים, למעסיקים בתחום החינוך מודעות גבוהה בדרך כלל לזכויות נשים. עם זאת, לא פעם נתקלות נשים בפיטורים שבוצעו שלא כדין במהלך הריון או לאחריו או בפגיעה בזכויותיהן לנוכח תפקידן כאימהות. במאמר זה נתמקד בזכותן של הנשים שלא להיות מופלות לרעה על רקע

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

2021-04-09T00:27:44+03:00

בשנים עברו הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל עסק בעיקר בתארים שלמדו עולים חדשים בחו"ל, העולים הגיעו לארץ והיו זקוקים לאישור שהתואר שלהם שווה ערך לתואר ישראלי. בעידן הגלובליזציה בו אנו מצויים, ישראלים רבים בוחרים ללמוד בחו"ל מסיבות שונות ופעמים שהתואר נלמד ב"למידה מרחוק" או בהתכתבות. לפיכך, עם השנים הכללים של הגף עברו שינוי והתאמה

עבור למעלה